Uw privacy

Volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelings Overeenkomst (WGBO) ben ik als uw behandelend therapeut verplicht een dossier aan te leggen. In mijn praktijk maak ik geen gebruik van digitale gegevensverwerking, maar werk ik uitsluitend met papieren dossiers; dit geldt ook voor de financiële administratie. Tenzij u anders beslist – zie ‘uw rechten’ – moet ik uw dossier na de laatste behandeling twintig jaar bewaren alvorens het te mogen vernietigen; kopiefacturen worden na zeven jaar vernietigd.

Sinds mijn beëdiging als therapeut heb ik mij te houden aan de wettelijk vastgestelde geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Dit betekent dat ik zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens, en dat ik ervoor zorg draag dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw dossier en/of de kopie-facturen. NB: tijdens intercollegiale toetsing kan het voorkomen dat uw dossier geanonimiseerd gebruikt wordt.

Inhoud dossier:
•  naam, geboortedatum, adres, postcode en woonplaats
•  telefoonnummer, e-mailadres
•  aantekeningen over uw gezondheidstoestand en de hierop betrekking hebbende persoonlijke omstandigheden
•  gegevens over behandelingen en eventueel uitgevoerde onderzoeken

Uw schriftelijke toestemming kan worden gevraagd:
a)  voor het opvragen van voor uw behandeling noodzakelijke gegevens afkomstig van een andere zorgverlener (zoals bijvoorbeeld uw huisarts of fysiotherapeut);
b)  voor het informeren van andere zorgverleners, bijvoorbeeld wanneer bij mijn afwezigheid de praktijk wordt waargenomen door een collega, bij verwijzing naar een andere behandelaar, of om uw huisarts of behandelend specialist te informeren over het gevolgde behandeltraject.

Uw rechten:
•  recht op inzage in het dossier
•  recht op kopie van het dossier
•  recht op overdraagbaarheid van gegevens, bijvoorbeeld indien u door een andere therapeut  verder behandeld wilt worden                                                                                                                                      . recht om vergeten te worden, bijvoorbeeld als u wilt stoppen met de behandelingen en u niet wilt dat uw gegevens bewaard worden

Gegevens factuur:
•  naam, geboortedatum, adres, postcode en woonplaats
•  factuurnummer en factuurdatum
•  behandeldatum, prestatiecode, en korte omschrijving van de behandeling
•  kosten van het consult